Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Demo?
Vraag een demo aan Vraag uw persoonlijke demo aan en we nemen direct contact met u op.
Versturen

Algemene voorwaarden

Regeling van de rechtsverhouding tussen Care & Collect bvba., hierna te noemen Care & Collect, gevestigd te Diegem, en haar opdrachtgever(s).

Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Care & Collect en haar opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2.Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.. Onder personen zijn mede inbegrepen rechtspersonen.

1.3.Wanneer in een overeenkomst door Care & Collect van één of meer artikelen van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts éénmalig en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle artikelen van deze voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, behouden onverminderd hun gelding. Bij volgende overeenkomsten kan op een dergelijke eenmalige afwijking nimmer een beroep worden gedaan.

Offertes

2.1.Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen steeds in één geheel te worden beschouwd.

2.2.Prijsopgaven, aantallen, uitvoerders, rapporten en soortgelijke elementen, in onze offertes voorkomend, zijn niet bindend, behalve voor zover uitdrukkelijk opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of in een door een Care & Collect ondertekende opdrachtbevestiging.

Gebruik en eigendom van verstrekte informatie

3.1.Het auteursrecht inzake afgegeven stukken en broncode van de software berust en blijft berusten bij Care & Collect .

3.2 Care & Collect verplicht zich alle specifieke kennis, die zij omtrent het bedrijf van de opdrachtgever verkrijgt, geheim te houden.

Inhoud en wijziging van de overeenkomst

4.1.De opdracht is tot stand gekomen, indien Care & Collect het overeen gekomene schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van Care & Collect door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard of het overeen gekomene op een andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd. Communicatie per mail en/of ingescande ondertekende documenten worden gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie.

4.2.Indien een aanvullende overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Care & Collect het recht de wijziging of aanvulling, wanneer deze is uitgevoerd, afzonderlijk te factureren.

4.3.Indien de opdrachtgever na goedkeuring van de opdracht, wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan de opdracht stelt, worden de daardoor nodige werkzaamheden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4.4 Care & Collect is gerechtigd voor de door haar te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden onderaannemers in te schakelen.

Beëindiging van de overeenkomst

5.1.Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert of tussentijds beëindigt, anders dan contractueel overeengekomen, is hij Care & Collect verschuldigd: de honorering naar stand van werkzaamheden, de gemaakte kosten, alsmede de kosten voortvloeiend uit de eventueel door Care & Collect voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden. Bovendien is de opdrachtgever aan Care & Collect verschuldigd 100% van het resterende deel van de honorering en kosten, die hij verschuldigd zou zijn geweest, bij volledige vervulling tot het einde van de opdracht door Care & Collect. Deze bedragen dienen te worden betaald binnen de dertig dagen na de door Care & Collect ter zake gezonden factuur.

5.2.De vorderingen van Care & Collect op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Care & Collect omstandigheden ter kennis komen die Care & Collect goede gronden geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Care & Collect de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Care & Collect bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Care & Collect schadevergoeding te vorderen.

5.3.Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Care & Collect zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Care & Collect bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Prijzen

6.1.De overeengekomen prijs is de prijs of het tarief, genoemd in de overeenkomst of in de opdrachtbevestiging, exclusief B.T.W.

6.2.Bij transacties in vreemde valuta geldt als overeengekomen prijs de tegenwaarde in Euro valuta naar de koersverhouding op de datum van de opdrachtbevestiging, respectievelijk de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

6.3.Wanneer na onze opdrachtbevestiging wijzigingen optreden in lonen, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, belasting toegevoegde waarde en/of andere heffingen en/of koersverhoudingen, waardoor onze kostprijs wordt beïnvloed, is Care & Collect gerechtigd de overeengekomen prijzen naar verhouding te wijzigen.

Levertijd

7.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is een overeengekomen levertijd geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Triple A Solutions schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijn begint pas te lopen op het moment dat de opdrachtgever alle noodzakelijke informatie heeft aangeleverd. Indien door overmacht (zie artikel 12) de overeenkomst niet tijdig door Care & Collect kan worden uitgevoerd, dan wordt de levertijd verlengd met een periode die, alle omstandigheden in aanmerking nemende, redelijkerwijs als vertraging in de uitvoering van de opdracht door bedoelde omstandigheden is aan te merken. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Levering

8.1.De opdrachtgever zal bij levering geen eigendom verwerven. Care & Collect behoudt de eigendom van de geleverde zaken.

Betaling

9.1.Indien een vaste prijs is overeengekomen kunnen maandelijks voorschotten verschuldigd zijn tot de geraamde bedragen die in de respectievelijke weken als kosten door Care & Collect worden uitgegeven, voor welke voorschotten door Care & Collect facturen zullen worden verzonden.

9.2.Betaling dient te geschieden op de overeengekomen betalingsdatum dan wel binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening.

9.3.Bij laattijdige betaling zijn een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verschuldigde sommen (met een minimum van 40 euro) en een interestvergoeding conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02 augustus 2002 verschuldigd, dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien vervallen bij wanbetaling alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

9.4.In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.5.Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Reclamaties

10.1. Elke verbintenis die Care & Collect aangaat met haar Opdrachtgever(s) wordt geacht een middelenverbintenis te zijn en kan nooit beschouwd worden als een resultaatsverbintenis.

10.2. Eventuele reclamaties omtrent de door Care & Collect geleverde diensten en oplossingen etc dienen binnen één maand na prestatie of levering schriftelijk bij Care & Collect te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de klachten betrekking hebben.

10.3. Het recht op reclamatie van de opdrachtgever vervalt als bij het leveren van de prestaties of diensten wordt afgeweken van de overeengekomen specificaties en/of omschrijving.

10.4. Eventuele reclamaties over geleverde zaken, of omtrent de door Care & Collect toegezonden facturen, dienen binnen één maand na de ontvangst van de zaken, dan wel de facturen schriftelijk te worden ingediend, onder nadrukkelijke opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.

10.5. Het recht van de opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens de opdrachtgever bewerkte en/of verwerkte zaken.

10.6. Wanneer ingediende reclamaties niet voldoen aan het bovengestelde, worden zij niet in behandeling genomen.

Aansprakelijkheid

11.1 Care & Collect is niet aansprakelijk voor kosten en schaden, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schendingen van octrooien, licenties, of andere rechten van derden door het gebruik van door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht verstrekte gegevens.

11.2 De opdrachtgever is gehouden Care & Collect schadeloos te stellen voor alle kosten en schaden die voor Care & Collect mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van gebreken aan door de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, waaronder begrepen installaties, apparatuur, gereedschappen, etc. onverschillig of Care & Collect aan of met deze zaken werkzaamheden heeft verricht. De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring.

11.3 Indien en voor zover de controle of het dagelijks toezicht van de uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot het vervaardigen van tekeningen en de totstandkoming van een object door de opdrachtgever of door derden namens de opdrachtgever wordt verricht en Care & Collect inzake die controle of dagelijks toezicht geen taak is opgedragen kunnen fouten in die controle of dat dagelijks toezicht Care & Collect niet worden aangerekend.

Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Care & Collect zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Care & Collect, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Care & Collect, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Care & Collect afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

12.2 Care & Collect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat Care & Collect haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Care & Collect opgeschort, indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Care & Collect niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Indien Care & Collect bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverd c.q. het leverbare afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Relatie

13. Tijdens de duur van de huidige overeenkomst en tot 12 maanden na de afloop ervan, verbindt de opdrachtgever zich ertoe direct noch indirect medewerkers te rekruteren of trachten te rekruteren die door de andere partij voor deze opdracht zijn aangeworven. Na gezamenlijk overleg kan Care & Collect er eventueel mee instemmen dat zijn medewerkers worden aangeworven mits betaling van een schadeloosstelling welke uitdrukkelijk door Care & Collect moet worden goedgekeurd. Bij niet-naleving hiervan is de sanctie van toepassing zoals bepaald in de onderliggende overeenkomst(en) tussen partijen.

Geschillen

14.1. Alle overeenkomsten tussen Care & Collect en de opdrachtgever(s) worden beheerst door Belgisch recht en worden geacht in België te zijn gesloten.

14.2. Alle rechtsgedingen waartoe de uitvoering of de interpretatie van de afgesloten overeenkomsten aanleiding geven worden uitsluitend beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Care & Collect zicht bevindt.

Duur van de werkzaamheden

15.1 De duur van de werkzaamheden wordt in een overeenkomst vastgelegd.

15.2 Bij opdrachten uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever geldt een wederzijdse opzegtermijn van 4 weken, tenzij anders overeengekomen in de deelovereenkomst of het raamcontract. Indien opzegging door opdrachtgever plaatsvindt zonder in acht name van deze weken, dan worden deze weken normaal verrekend.